File Excel Kế Toán Lương

Tải mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Tải mẫu Bảng thanh toán tiền lương – Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

bang thanh toan tien luong

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương.
Cột 1, 2: Ghi bậc lương, hệ số lương của người lao động.
Cột 3, 4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.
Cột 5, 6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.
Cột 7, 8: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.
Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.
Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.
Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.
Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.
Cột 13, 14, 15, 16: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động và tính ra tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.
Cột 17: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II.
Cột C: Người lao động ký nhận khi nhận lương kỳ II.

Bạn nhấp vào link bên dưới để tải mẫu bảng thanh toán tiền lương.

download

Bài viết: Tải mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Từ khóa liên quan: bảng thanh toán tiền lương, mẫu bảng thanh toán tiền lương, mẫu thanh toán tiền lương.

Để tham khảo thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website kế toán tiền lương.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close